Akerselva bør åpnes langs østsiden av Oslo Plaza

Utbyggers forslag 

Dersom Plan- og bygningsetaten skulle konkludere med å anbefale en høyere utnyttelse av eiendommen Sonja Henies plass 3 enn i dag, bør kommunen gjennom rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtale og som et minimum stille krav til utbygger om at Akerselva skal åpnes langs østsiden av eiendommen, dvs. i partiet ned til der hvor selve tvillingkulverten for Akerselva begynner.  

Bakgrunnen er forslag om en omfattende påbygging av Oslo Plaza Hotel. Planarbeidet startet allerede i 2008, og planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i mars 2015. På bakgrunn av bemerkninger ved en etterfølgende begrenset høring våren 2016, er det foreslått endringer i selve planforslaget. Det er dette justerte planforslaget som nå har vært på en ny begrenset høring.  

Følg saken på Miljøforeningen Akerselvas Venner sin nettside