Forslag til vedtektsendringer til behandling på generalforsamlingen 25. april 2016

 

Forslag til vedtektsendringer til behandling på generalforsamlingen 25. april 2016

 

Vedtekter for Selskabet for Oslo Byes Vel

Første gang vedtatt på en generalforsamling 9. august 1812, siste gang endret 25. april 2007.

 

FORMÅL
§ 1. Selskabet for Oslo Byes Vel har til formål å virke til beste for Oslo, herunder for byens trivsel, forskjønnelse, og utvikling.
 
MEDLEMMER
§ 2. Enhver som årlig betaler kontingenten til Selskabet fastsatt av årsmøtet er medlem av Selskabet.
§ 3. Den som vil bli medlem av Selskabet, oppgir til sekretariatet hvilken medlemskapstype han eller hun ønsker.
§ 4. Den årlige kontingenten skal betales for hele det året man melder seg inn i Selskabet og innen den fristen styret har satt.
§ 5. Når et medlem som plikter å betale årskontingenten, ikke har gjort dette, selv om det er blitt purret, anses vedkommende som utgått av Selskabet.
§ 6. Årsmøtet kan utnevne æresmedlemmer etter særlig fortjenstfull virksomhet for Selskabet.
 
ORGANER
§ 7. Selskabets virksomhet ledes av et styre som består av 5 faste medlemmer og 3 varamedlemmer. Ingen beslutning kan fattes med mindre over halvparten av de faste medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har styrelederen dobbeltstemme. Når styrelederen har forfall, trer nestlederen i dennes sted.
§ 8. Styret disponerer Selskabets midler på bakgrunn av årsmøtets vedtak.
§ 9. Hvis styret finner det hensiktsmessig, kan deler av virksomheten bli ivaretatt av arbeidsgrupper underlagt styret. Slike arbeidsgrupper skal bestå av medlemmer av Selskabet og ha et skriftlig mandat.
§ 10. Selskabets råd består av de medlemmer som tidligere har vært med i styret. Styrets medlemmer møter i rådet uten stemmerett.
§ 11. Rådet trer sammen etter behov og for øvrig etter styrets bestemmelse for å avgi uttalelse om saker som forelagt styret. Saker av særlig betydning for Selskabet forelegges rådet, med mindre hensyn til en hurtig avgjørelse er til hinder for dette. Rådet trer sammen etter skriftlig innkallelse og i alminnelighet med 8 dagers varsel.
§ 12. Selskabets valgkomité består av 3 medlemmer og 1 varamedlem. Den velges av årsmøtet. Valgkomiteen utpeker selv en leder og forbereder de valg på personer årsmøtet skal foreta.
 
SEKRETARIAT
§ 13. Styret ansetter en generalsekretær og de medarbeidere som behøves i sekretariatet. Styret har arbeidsgiveransvar for de ansatte, utarbeider stillingsbeskrivelser og fastsetter lønnsbetingelser for disse. Generalsekretæren har ansvar for den daglige drift og arbeidsledelsen i sekretariatet.
 
REVISOR
§ 14. Generalsekretærens regnskap gjennomgås for hvert år av en revisor som årsmøtet har valgt.
 
GODTGJØRELSE
§ 15. Styrets medlemmer, medlemmer av valgkomiteen og medlemmer i arbeidsgrupper nevnt under § 9, forutsettes å utføre sine verv uten godtgjørelse.
 
ÅRSMØTE
§ 16. Selskabets årsmøte skal være bekjentgjort av styret minst 4 uker i forveien. Enhver som har vært medlem i minst 3 måneder er berettiget til å delta og å avgi stemme. Ingen kan stemme for andre enn seg selv og uten personlig å være til stede. Styrets leder er årsmøtets ordstyrer.
§ 17. Årsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av april. I tillegg kan det avholdes ekstraordinær generalforsamling når styret finner det nødvendig, eller minst 50 medlemmer forlanger det.
§ 18. På årsmøtet avgir styret beretning om Selskabets virksomhet i det foregående år. Generalsekretærens regnskap for Selskabets drift i det angjeldende år legges frem sammen med noter og vedlegg til godkjennelse.
Deretter foretas valg på styremedlemmer, valgkomité, samt varamedlemmer for samtlige av disse. Det velges også revisor for det kommende år.
Andre vedtak av Selskabets medlemmer enn de som er omhandlet her, kan foruten i dette årsmøtet fattes i ekstraordinære generalforsamlinger. Forslag om slike vedtak må være gjort kjent i god tid.
§ 19. Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen, dog slik at 2 velges et år og 3 det påfølgende år. Styreleder og nestleder velges særskilt for 2 år av gangen. Ingen kan være medlem av styret i mer enn 12 år. Medlemmer av valgkomiteen og revisor velges for 1 år av gangen.
§ 20. Til varamedlemmer for styret velges 3, til valgkomiteen 1. Den som er valgt til varamedlem, overtar oppgavene til et fast medlem som ikke kan fortsette.
§ 21. Enhver som velges til en oppgave av Selskabets medlemmer, kan fritas for å påta seg denne, hvis vedkommende oppgir forfall som blir akseptert av Selskabets medlemmer.
§ 22. Ved valg på revisor kan ikke den stemme som kan ha innflytelse på den foreslåtte revisors oppgaver.
§ 23. Det påligger styret å sørge for at allmennheten på hensiktsmessig måte blir underrettet om Selskabets virksomhet, og at i særdeleshet årsberetningen og hva som skjer på årsmøtet blir offentlig kjent.
 
LOVENDRING
§ 24. Forandringer i eller tillegg til Selskabets vedtekter kan ikke vedtas med mindre forslag om slike er fremsatt i et ordinært årsmøte, og forelagt styret minst 2 måneder før årsmøtet skal avholdes. Det kreves 2/3 flertall på årsmøtet for at slike endringer og tillegg skal kunne vedtas.