Strategiplan for perioden 2016-2018 

 

Fastsatt av styret for Oslo Byes Vel i styremøte 15. oktober 2015

Etter strategiperioden skal OBV framstå som en aktiv og relevant organisasjon med høy legitimitet og bred medlemsmasse.  Vi skal konsentrere vår innsats om byhistorie og formidling og om medvirkning i byens utvikling.

 

Hovedmål byhistorisk virksomhet

OBV skal i strategiperioden utvikle seg til et moderne og anerkjent byhistorisk senter med omfattende formidlingsvirksomhet.

 

Delmål

Opprettholde kvalitet og arbeide for omfangsøkning for tidsskriftet St. Hallvard

Videreutvikle Oslo byleksikon til digital plattform

Utvide videre samarbeid med byens historielag og fellesrådet for disse

Formidle gjennom apper og moderne plattformer

Etablere en ordning med Oslo-verter (foredragsholdere og omvisere)

Videreutvikle vårt profesjonelle arbeid med kulturhistoriske skilt i og utenfor Oslo

 

Hovedmål byutvikling og trivsel

OBV skal framstå som en tydelig og seriøs aktør med høy tillit i kommunale organer og hos andre samarbeidspartnere. 

 

Delmål

Initiere og delta i gjennomføring av gjenreisingsprosjekter

Utvikle OBV’s verdigrunnlag

Gjennomføre synlige trivselsprosjekter

Ordninger med premiering og påskjønnelser for gode byutviklingsgrep

 

Hovedmål organisasjonsutvikling

OBVs organisasjon skal være effektiv, bærekraftig og tilpasset utfordringene.

 

Delmål

Utvikle en mediestrategi

Effektiv bidragsinnsats fra medlemmene i arbeidsgrupper og på andre måter.

 

***